Vedtekter

Paragraf 1

Haugastøl Vel er en forening som har til formål å ivareta og arbeide for å fremme felles
interesser på Haugastøl.

Paragraf 2

Enhver familie som bor fast på Haugastøl eller har hytte der kan være medlemmer av
Velforeningen. På årsmøtet har alle medlemmer adgang, men der kan bare avgis en
stemme og velges et styremedlem pr. medlemskap. Nedre aldersgrense for
stemmegivning og styremedlemskap er 18 år.

Paragraf 3

Den årlige kontingent som betales forskuddsvis foreslåes av styret og fastsettes av
årsmøtet. Utmelding skjer skriftlig til kasserer innen 1. november året før medlemskapet
opphører.

Paragraf 4

Velforeningen ledes av et styre som velges av årsmøtet. Styret ivaretar Velforeningens
interesser og disponerer under ansvar til årsmøtet Velforeningens midler.

Paragraf 5

Styret består av 6 medlemmer med 2 varamedlemmer.

Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen mens varamedlemmene velges for 1 år.

Første gang trer 2 av styrets medlemmer ut etter loddtrekning. Senere trer vekselvis 3 og
3 styremedlemmer ut hvert år.

Styresammensetningen skal så langt som praktisk mulig dekke nedenstående områder:
a) Guristøl, Karitangen
b) Området på begge sider av riksveien og stamveien. mellom Karidalen og Haugastøl
stasjon
c) Haugastøl stasjon – Lillevann
d) Vegmannsbu – Vikastøl – Grytå
e) Syd for Sløtfjorden

Leder velges først ved særskilt valg.

Det kreves over halvparten av de avgitte stemmer for å bli valgt til leder, for øvrig finner
alle avgjørelser sted med vanlig flertall dersom ikke noe annet er bestemt. I tilfelle
stemmelikhet skal ny avstemming finne sted.

Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.
Dersom ett eller to styremedlemmer har forfall har 1. og 2. varamedlem stemmerett i
deres sted. Reviderte vedtekter vedtatt 20.03.08 på årsmøte

Alle beslutninger i styret finner sted med vanlig flertall. I tilfelle stemmelikhet er leders
stemme avgjørende.

Paragraf 6

Ordinært årsmøte avholdes en gang årlig – på Haugastøl i påskeuken. Innkallelse skal
skje skriftlig med minst 2 ukers varsel. Sammen med innkallelsen skal følge dagsorden,
årsberetning og årsregnskap.
På årsmøtet:

1: avgis styrets årsberetning
2: fremlegges årsregnskap i revidert stand
3: foretas valg

a) utredende styremedlemmer,
b) 2 varamedlemmer
c) revisor
d) valgkomité på 3 minimum medlemmer. Ett av de styremedlemmer som det påfølgende
år ikke er på valg skal være medlem av komiteen. Komiteen velger selv sin formann.

4: behandles for øvrig de saker som måtte foreligge til avgjørelse eller diskusjon.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1. februar samme
år.

Paragraf 7

Ekstraordinært årsmøte sammenkalles når styret finner det nødvendig eller minst 1/10 av medlemmene krever det. I slikt tilfelle kan stemmegivningen også skje skriftlig.

Innkallelsen foregår på samme måte som ved ordinært årsmøte og det ekstraordinære
årsmøtet kan kun gjøre vedtak i saker som er nevnt i innkallelsen.

Paragraf 8

Kun personlig fremmøte berettiger til stemme på ordinært årsmøte.

Paragraf 9

Oppløsning av Velforeningen kan kun skje dersom to påfølgende årsmøter bestemmer
dette. I tilfelle forslag om oppløsning skal det gis 4 ukers skriftlig varsel og foreningens
medlemmer kan avgi skriftlig stemme dersom personlig fremmøte oppgis ikke å være
mulig.
Oppløsning av Haugastøl Vel kan bare skje når 2/3 av medlemmene har gitt sitt
samtykke. Manglende svar ansees som samtykke.
På nevnte årsmøte bestemmes samtidig hvordan Velforningens midler skal disponeres.

Paragraf 10

Forandringer av eller tilføyelser til disse vedtekter krever 2/3 flertall på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte for å bli vedtatt.

 

Vedtatt 20.03.08 på årsmøte