skip to Main Content

Dagens Næringsliv sin journalist Ola Jordheim Halvorsen skriver 22. januar at:
«Stengte DNT-hytter, stier og skiløyper kan blir en realitet for å
redde villreinen. Friluftsaktører frykter for fremtiden.»
Måten vi har levd med allemannsretten står under sterkt press fordi tilgangen til naturen kan bli mye strengere regulert. I praksis avgrenset.

Bakteppet er fokuset på den naturnedbyggingen vi har hatt i Norge over lang tid. Der stadig flere og utvidete hytteområder får sin del av oppmerksomheten. Konsekvensen av
nedbyggingen er blant annet at vi kommer tettere på villmarken og faunaen der. Dermed blir villreinens beiteområder innskrenket. Og villreinen står helt sentralt i det som nå vurderes av tiltak.

I DN står det: «Jeg tror ikke folk vet hvor omfattende og inngripende det kan bli for
allmennhetens tilgang til våre mest fantastiske fjellområder, sier Ingeborg Wessel Finstad, leder for natur og bærekraft i DNT, om det som er i ferd med å skje i fjellheimen.»

Som vi allerede har sett i Villreinutvalgets rapport, vil tiltakene med stor sannsynlighet
innebære stengning av turisthytter, stier, løyper og andre tilganger til definerte
naturområder.

Uten at beslutninger er fattet ennå, vil det også få konsekvenser for området vi naturlig
tenker på som «vårt» på Haugastøl. På Hardangervidden er allerede flere områder pekt ut av Villreinutvalget som viktige for å verne den rødlistete villreinen.

DN nevner videre at «Statsforvalteren foreslår også å innføre speilvendingsprinsippet for
friluftsformer de mener er ekstra skadelig for reinsdyr, slik som kiting, padling, sykling og
kjøring med hundespann. Det innebærer at aktiviteten i utgangspunktet forbys, men at det kan åpnes for ferdsel når det ikke er i konflikt med villreinhensyn.»

Naturlig nok har organisasjonene til ulike friluftsinteresser reagert på det mulige omfanget av tiltakene. Det samme må forventes av næringsinteresser og offentlige kommunale interesser. Det kan avgjort bli kamp om tiltakene.

Klima- og miljøministeren forsikrer i DN at han vil legge til rette for god involvering av
aktørene (villreinfjellets brukere) i den videre prosessen.

Det er for øyeblikket (januar 2024) ikke klart om velforeninger får en rolle her.

Men vi tør slå fast at måten vi tenker på «Haugastøl – vakkert og vilt» vil få en ganske annen aktualitet og et annet innhold enn vi har hatt fram til nå.
Styret i Haugastøl Vel følger denne prosessen videre.