skip to Main Content

Tunneler over Hardangervidda?

Det har lenge vært planer om å bygge tunneler over Hardangervidda. Hovedargumentene har vært å verne reinstammen og å sikre regularitet og trygghet for trafikken.

Litt ulike løsninger har vært vurdert gjennom årene. Mest spektakulært har vært en rundt 18 km lang tunnel, så å si over hele vidden, mellom Måbø og Haugastøl. Den løsningen er i praksis forkastet. Nå ser man på en løsning med flere mindre tunneler.

En pådriver i dette arbeidet er Hardangerviddatunnelene AS som er eid av kommunene Hol, Eidfjord, Nore og Uvdal, Ulvik, Ål og Ullensvang. Selskapet har som hovedformål å etablere sikker helårsvei over Hardangervidda (Rv 7) gjennom bygging av tunneler.

Hardangerviddatunnelene – Hardangerviddatunnelene

Høsten 2023 kom det offentlige Villreinutvalget med innspill og tilrådinger som underbygger løsningen med flere tunneler.

Haugastøl Vel har siden 2021 hatt dialog med Hardangerviddatunnelene AS for å være oppdatert på utviklingen. Årsmøtet har ikke realitetsbehandlet denne saken.

Ved siden av argumentene som taler for tunneler, er det samtidig sannsynlig at en bedre vei vil skape mer trafikk. Det er derfor ulike hensyn som må avveies i en vurdering sett fra Haugastøl Vel sin side.

Her kan du laste ned et saksdokument styret har utarbeidet: Hardangerviddatunnelen – status 2023