skip to Main Content

Last ned våre vedtekter. HVL-Vedtekter-2021

Paragraf 1
Haugastøl Vel og Løypenemnd er en forening som har til formål å ivareta og arbeide for å fremme felles interesser på
Haugastøl.

Paragraf 2
Enhver familie som bor fast på Haugastøl eller har hytte der kan være medlemmer av Velforeningen. På årsmøtet har alle medlemmer adgang, men der kan bare avgis en stemme og velges et styremedlem pr. medlemskap. Nedre aldersgrense for stemmegivning og styremedlemskap er 18 år.

Paragraf 3
Den årlige kontingenten foreslåes av styret og fastsettes av årsmøtet. Betalingsfrist er 1. juni. Utmelding skjer skriftlig innen 1. november og medlemskapet opphører ved årets slutt.

Paragraf 4
Velforeningen ledes av et styre som velges av årsmøtet. Styret ivaretar Velforeningens interesser og disponerer
under ansvar til årsmøtet Velforeningens midler.

Paragraf 5
Styret består av 6 medlemmer med 2 varamedlemmer.

Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen mens varamedlemmene velges for 1 år.

Ikke mer enn 3 medlemmer kan tre ut av styret samme år.

Styresammensetningen skal så langt som praktisk mulig dekke nedenstående områder:
a) Guristøl, Karitangen
b) Området på begge sider av riksveien og stamveien. mellom Karidalen og Haugastøl
stasjon
c) Haugastøl stasjon – Lillevann
d) Vegmannsbu – Vikastøl – Grytå
e) Syd for Sløtfjorden

Leder velges først ved særskilt valg.

Det kreves over halvparten av de avgitte stemmer for å bli valgt til leder, for øvrig finner alle avgjørelser sted med vanlig flertall dersom ikke noe annet er bestemt. I tilfelle stemmelikhet skal ny avstemming finne sted.

Styret velger selv kasserer og løypenemndleder.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.

Dersom ett eller to styremedlemmer har forfall har 1. og 2. varamedlem stemmerett i deres sted. Reviderte vedtekter vedtatt 20.03.08 på årsmøte

Alle beslutninger i styret finner sted med vanlig flertall. I tilfelle stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

Paragraf 6
Løypenemndens medlemmer skal helst komme fra alle løypeområdene på Haugastøl.
Løypenemnden skal etterleve de krav og ansvar som er beskrevet i Hol kommunes Handlingsplan for stier og løyper.
Løypenemnden er underlagt styret i Haugastøl Vel og har eget regnskap.
Løypenemnden består av fire til fem medlemmer, deriblant representanter for styret i Haugastøl Vel.

Paragraf 7
Ordinært årsmøte avholdes en gang årlig – på Haugastøl i påskeuken. Innkallelse skal skje skriftlig med minst 2 ukers
varsel. Sammen med innkallelsen skal følge dagsorden, årsberetning og årsregnskap.

På årsmøtet:
1: gis styrets årsberetning
2: fremlegges årsregnskap i revidert stand
3: foretas valg
a) utredende styremedlemmer
b) 2 varamedlemmer
c) revisor
d) valgkomité på 3 minimum medlemmer. Ett av de styremedlemmer som det påfølgende år ikke er på valg skal være medlem av komiteen. Komitéen velger selv sin formann. Utredende  valgkomitemedlemmer foreslår sin erstatter til årsmøtet. Årsmøtet sørger for valg av nytt medlem
e) valgkomiteen presenterer for årsmøtet innstilling til nytt styre, styreleder og revisor
f) dersom det er flere kandidater, sittende styremedlemmer på valg og nye nominerte styrekandidater, enn det er styreplasser til, skal skriftlig valg avholdes. Valgkomiteen leder dette
g) forslag til nye styremedlemmer må være valgkomiteen i hende senest 3 uker før årsmøtet

4: behandles ellers de saker som måtte foreligge til avgjørelse eller diskusjon.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.

Paragraf 8
Ekstraordinært årsmøte sammenkalles når styret finner det nødvendig eller minst 1/10 av medlemmene krever det. I slikt tilfelle kan stemmegivningen også skje skriftlig.
Innkallelsen foregår på samme måte som ved ordinært årsmøte og det ekstraordinære årsmøtet kan kun gjøre vedtak i saker som er nevnt i innkallelsen.

Paragraf 9
Kun personlig fremmøte berettiger til stemme på ordinært årsmøte.

Paragraf 10
Oppløsning av Velforeningen kan kun skje dersom to påfølgende årsmøter bestemmer dette. I tilfelle forslag om oppløsning skal det gis 4 ukers skriftlig varsel og foreningens medlemmer kan avgi skriftlig stemme dersom personlig fremmøte oppgis ikke å være mulig.
Oppløsning av Haugastøl Vel kan bare skje når 2/3 av medlemmene har gitt sitt samtykke. Manglende svar ansees som samtykke. På nevnte årsmøte bestemmes samtidig hvordan Velforeningens midler skal disponeres.

Paragraf 11
Forandringer av eller tilføyelser til disse vedtekter krever 2/3 flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte for å bli vedtatt.
Vedtatt på årsmøtet 20.03.08
Revidert på årsmøtet 18.4.2019
Revidert på årsmøtet 14.08.2021