skip to Main Content

En kjernevirksomhet for Haugastøl Vel er tilrettelegging og drift av stier og skiløyper. En betydelig del av dette gjøres på dugnad.
Nedenfor finner du mer detaljert informasjon om dette arbeidet.

Løypestrategi

Hovedløypene på Haugastøl er fastlagt i kommunens arealplaner.
Hol kommunes dokument «Handlingsplan for stier og løyper» gir instruks til løypenemndene om ansvar, arbeid, forventninger mm.

I Hol kommune er det 8 løypenemnder. Flere av disse er egne organisasjoner slik som Geilo Sti og Løypenemnd. For Haugastøl som for Ustaoset er løypenemnden en del av vellet.
Hol kommune har gitt Haugastøl Vel i oppgave å preparere hovedløypene og for det bidrar kommunen med ca. 50% av budsjettet vårt.

Utenom hovedløypene kjøres det flere nærløyper i hytteområdene, løype langs østsiden av Sløddefjorden, Rallarvegen, løype ned til Guristølen og Karistøltangen. Kostnad for dette dekkes av årskontingenten vår og frivillige løypebidrag.

Basert på dette lager løypenemnden en plan for løypekjøringen, dvs inngår avtaler for tråkkemaskin og scooterkjøring og følger dette opp i forhold til budsjett.
Løypenemnden har også ansvar for at alle løypene blir kvistet og at skilt i alle løypekryss er på plass og vedlikeholdt.

Løypenemnden forsøker å balansere hensyn til alle brukergruppene og ulike forventninger:
– Barn som trenger gode løyper for å oppleve skiglede
– Ungdom og voksne, vi ser mange som er flinke å skøyte, og vil ha løyper for dette
– Eldre som vil ha slakke, gode nærløyper
– Gruppen med de som ikke er fysisk sterke
– Fysisk sterke som vil ha lange løyper, helst rundløyper.
– Løyper fra felles parkeringsplasser og opp til hyttene
– Løyper for de som kjører transport
– Noen vil ikke ha maskinkjørte løyper, noen vil ha flere slike
– Så har vi mange som vil lage sine egne løyper og/eller at det skal være som for 50 år siden; ingen oppkjørte løyper

For den siste gruppen er det store fjellområder i sør, vest og nord der en kan gå en hel dag og ikke treffe noen. Kanskje ikke se et eneste skispor.

Det som er fellesnevner for mange av gruppene er at vi må ha gode nærløyper, dvs løyper i hytteområdene og i de nære områdene.
Vi må også ha løyper som er sikre når det er uvær i fjellet.
Vi mener at vi har en god balanse mellom de ulike ønskene. Og at slik løypeprepareringsplanen er nå, så har vi tilbud til alle ulike grupper og ønsker.

På Ustaoset kjører alle løypene med tråkkemaskin. På Haugastøl kjører vi i snitt i løpet av sesongen bare ca.30% med tråkkemaskin. Begrensningen ligger i at mange av våre løyper over vann, der maskinene blir for tunge, og er løyper i nasjonalparken der maskin ikke er tillatt.

På grunn av snøforholdene i fjellet kan tråkkemaskinen som kommer fra Ustaoset tidligst starte rundt uke 5.

 

Løypekjøringsplan – kort og langsikt

Haugastøl Vel har avtale med Ustaoset vel om bruk av deres tråkkemaskin i løypene våre i sør. I praksis er det løypene fra Tuva til Lysthus – Ørteren – Monsbunut – Steinkulpen. Dessuten Lægreid til Tuva, som er et felles prosjekt. Avtalen startet for mange år siden og har vært meget vellykket.

I 2020 hadde vi et prøveprosjekt med å få tråkkemaskinen inn i løypene i nord: Fra Embretstølen til Langetjørne og videre en rundløype via Karistølhøgdi – Fjellvegen-Søterotvegen – Lillevann og retur via Krosstjørn til Langetjørne.
Her der det flere områder med mye stein som er en utfordring for tråkkemaskinen, men prosjektet var vellykket. Avtalen med Ustaoset ble da utvidet til også å inneholde løypene i nord.

Tråkkemaskinen kan normalt ikke brukes i vårt område før midten av februar fordi den trenger en god del snø grunnet mye stein i løypene. Den første tiden i februar blir brukt til å kjøre såle for å være klar til vinterferien med full løypekjøring. Før februar er det bare bruk av scooter som er mulig.

I sør, med løypen Lysthus – Steinkulpen – Monsbunut og Ørterosen, forsetter vi som tidligere år med tråkkemaskin fra rundt midten av februar med løypekjøring inn mot helgene.

Lægreidløypen til Tuva er et felles prosjekt med Ustaoset Vel og kjøres i vinterferien og påske.

Løypen fra Nygardsvann til Krækkja blir kjørt med scooter seint februar til åpning av Krækkjahytten. Her er kravet at det skal være fast såle. Da blir det ikke kjørt løype inn mot helgene.

Nygardsvann rundt blir kjørt med scooter. Her er det ofte problemer tidlig i sesongen på grunn av vannregulering og dårlig is. Vi har tett samarbeid med E-CO som sjekker isen. De har arbeidere som skal inn til Ustekveikja kraftstasjon. E-CO merker løypen over isen til Ustekveikja. Haugastøl Vel merker løypen fra løypekryss på isen og inn til Vikastølen.

I mars/april 2023 prøvde vi å kjøre en mindre tråkkemaskin på Rallarvegen fra Haugastøl Turistsenter og inn til Tangen boligen. Den mestret fint de vanlige fonnene på Vindodden og det ble fine løyper. Dette vil fortsette denne sesongen.

Løypen Lillevann – Bjørnabu vil være som før: Bare scooterløyper og ingen nye løyper ellers i disse nordområdene mot Hallingskarvet. Store deler av dette området er i nasjonalparken, og der har vi bare dispensasjon for å kjøre med scooter og da kun i de angitte løypene. Her blir det ingen endring.

Løypeutstyr

Det er stilt spørsmål om vi i Haugastøl Vel også kan kjøpe egen tråkkemaskin. En ny maskin koster ca 2,5 millioner og årlig driftskostnad er 1,2-1,3 millioner. Det inkluderer operatør, diesel, vedlikehold og avskrivning.
En brukt maskin, 4-5 år gammel, koster rundt 1 million, med årlig kostnad noe under 1 million.
Per i dag har ikke Haugastøl Vel økonomisk kapasitet til en slik investering.

I løpet av de to siste årene har vi kjøpt to nye scootere, solgt to eldre scootere, og kjøpt en del løypeutstyr. Totalt har vi investert rundt 500.000 kroner de siste 3-4 årene.

Våre egne scootere blir brukt av en dugnadsgjeng som kjører løyper. I tillegg har vi løypekjøringsavtale med tre av de som kjører skutertransport på Haugastøl. Dessuten har vi en avtale med eieren av en liten tråkkemaskin som kjører Rallarvegen og noe i Fjellvegen.

Løypeskilt og merking

Det er anlagt en del nye løyper og skilt i løypekryss vil bli satt opp denne sesongen.

Det er gjort mye arbeid med å merke løypene med staur. Disse står i mange år og er lett synlig og tåler store snømengder.

Et prosjekt vi vil starte denne sesongen er å sette refleks på staurene. Dette er til stor hjelp for de som kjører løype, men også for skiløpere i dårlig vær. Ta med hodelykt!

I nærløypene bruker vi mye bambusstikk med refleks.

Stier

På Haugastøl er det fire hovedstier. De er alle DNT stier og merket med rød T.
Den mest brukte er stien som starter ved RV7, følger Fjellvegen oppover og videre innover til Lordahytten på Hallingskarvet.

I tillegg har vi:
– sti fra Lillevann via Embretstølen til Ustaoset.
– sti fra Nygardsvatnet til Krækkja.
– sti fra Lægreid til Tuva

Lokale stier:
– sti fra Vikastølen til Bjørnabuhæ. Den er vedlikeholdt og merket på dugnad.
– Sti fra toppen av Fjellvegen til Sundttjørne – Karistøltjørne hvor treffer stien til Ustaoset. Denne er ikke merket.

Haugastøl Vel har ansvar for skilt til disse stiene. Skilt skal stå ved start av stien og ved stikryss.

For å sikre gode og trygge stier har Haugastøl Vel også bygget noen broer over bekker og lagt ut klopper for å krysse myrområder.