skip to Main Content

Hol kommunes arealdelplan er under revisjon. Når planen er vedtatt, er den bindene for utviklingen i kommunen de neste 5 årene.

Det som er viktig i fra forarbeidet er at rådmannens innstilling er at områdene Haugastøl, Ustaoset, Verpestøen og Rennedalen skal tilbakeføres fra byggeområde til LNF (landbruk, natur og friluftsliv).

I korte trekk kan dette bety full byggestopp, for nye hytter, påbygg, tilbygg osv.

Kommunen kan endre planer uten å komme i erstatningsansvar.

Planen blir sendt ut til 1. gangs behandling på onsdag 6. mars og skal behandles av kommuneplanutvalget 20. mars.  Det vil være et drøftingsmøte mellom administrasjonen og politikere 13. mars om kommuneplanen. Der kan politikerne komme med spørsmål og forslag til endringer.

Utfordringen nå er at det er Senterpartiet og Arbeiderpartiet som har «makten», og de er i utgangspunkt positiv til rådmannens innstiling.

Styret i Haugastøl Vel har ikke ressurser eller kompetanse til å følge opp denne saken for medlemmer som blir berørt. Vi anbefaler at dere søker sammen og eventuelt bruker juridisk hjelp for å fremme merknader.

Styret vil sende merknader, men på et mer overordnet plan: Vår vurdering er at innstillingen strider mot plan og bygningslovens § 11, og intensjonen, vedrørende bruk av LNF som verktøy i planprosessen. Tross alt er Haugastøl området omtrent ferdig utbygget område med konsentrert hytteutbygging, langs RV7 og Sløddfjorden. Og områdene utenfor hyttebyen er allerede i eksisterende arealplan regulert til LNF.

Vedlagt er innstilligen til rådmannen til kommuneplanutvalget.

Vi anbefaler å gå inn på hjemmesiden til kommunen > kommuneplanutvalget. Der finnes navn og e-post adresser til politikerne i utvalget.

 

Link til saksprotokollen i Hol kommune:
Saksprotokoll – Revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo – arealformål i områdene Ustaoset – Haugastøl – Verpestølen – Rennedalen

arealformal-i-omradene-ustaoset-haugastol-verpestolen-rennedalen.-kpu-21.feb.2024

Link til Hol kommune og informasjon om planarbeidet:
https://www.hol.kommune.no/meny/plan-bygg-og-eiendom/revidering-av-kommuneplanens-arealdel/

 

Styret